Królik Parka Khaki Balmain Jenot Naturalny Krótka Jazzevar S M I 0FTwqAa
Autor
Jak wiemy omdlenie jest przemijaj±c± utrat± przytomno¶ci, która potrafi dotkn±æ ka¿dego z nas nawet kilkakrotnie w ci±gu naszego ¿ycia. Stan ten spowodowany jest tymczasowym wstrzymaniem przep³ywu utlenionej krwi do mózgu, z powodu spadku ci¶nienia krwi lub zaburzeñ pracy serca. Oba czynniki jednocze¶nie równie¿ mog± powodowaæ omdlenia, a ich przyczyny mog± wynikaæ z wielu ró¿nych powodów.
Rzadko kiedy z powodu omdlenia udajemy siê do lekarza i tutaj w³a¶nie pojawia siê problem. Lekarze informuj± jednak, ¿e osoba, która zemdla³a powinna udaæ siê do lekarza, aby wykluczyæ przyczyny kardiologiczne, które mog± zwiêkszyæ ryzyko ¶mierci. Takie ryzyko istniej przede wszystkim u starszych osób, po 70. roku ¿ycia. Mo¿e siê okazaæ, ¿e omdlenie jest wówczas wywo³ane wiêcej ni¿ jedn± przyczyn±, na przyk³ad spadkiem ci¶nienia i chorob± serca. U osób m³odych, w wieku 15-25 lat zwykle omdlenia pojawiaj± siê odruchowo,  w powi±zaniu z bod¼cami.

Wystêpuj± trzy ogólne typy omdleñ, charakteryzuj±ce siê ró¿nymi przyczynami oraz profilem ryzyka:


1. Omdlenia odruchowe, neurogenne wystêpuj±, gdy odruchy sercowo-naczyniowe wykorzystywane do kontroli przep³ywu krwi nagle zostaj± zak³ócone i skutkuj± obni¿eniem ci¶nienia krwi oraz brakiem dop³ywu utlenionej krwi do mózgu. Ten typ omdleñ obejmuje równie¿ omdlenia wazowagalne poprzedzone zwykle stresem emocjonalnym i objawami takimi, jak pocenie siê i nudno¶ci. Ta forma omdleñ pojawia siê g³ównie u ludzi m³odych, jako pojedyncze, ³agodne epizody i jest najczê¶ciej spotykanym typem omdleñ.
Brembo Jacet Z Kurtka Life Skuter Zdjęcia Jacket
2. Omdlenia kardiogenne s± drugim, co do czêstotliwo¶ci wystêpowania typem omdleñ i najczê¶ciej s± spowodowane arytmi± (zaburzeniami rytmu serca) oraz zmniejszeniem pojemno¶ci minutowej serca i przep³ywu krwi do mózgu. W takich przypadkach zaktualizowane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotycz±ce omdleñ podkre¶laj±, ¿e „gdy arytmia jest g³ówn± przyczyn± omdleñ, powinny byæ traktowane w sposób szczególny”. Przyczyny zwi±zane z chorobami serca podwajaj± ryzyko zgonu.

3. Hipotensja ortostatyczna, czasami nazywana „niedoci¶nieniem ortostatycznym” w przeciwieñstwie do omdlenia odruchowego jest zazwyczaj powtarzaj±cym siê zdarzeniem podczas, którego ci¶nienie krwi spada w pozycji stoj±cej. Wed³ug wytycznych przyczyn± jest „zaburzenie kr±¿enia”, którego omdlenie jest jednym z wielu symptomów obok zawrotów g³owy, zmêczenia, ko³atania serca, zaburzenia widzenia, a nawet bólu pleców.

Ogólne zasady zapobieganie omdleniom:

1. Spo¿ywanie du¿ej ilo¶ci p³ynów: 3,5 litra w zimie, 5-6 litrów w lecie – najlepiej jest nosiæ przy sobie ma³± butelkê wody.
2. Je¶li nie ma nadci¶nienia, to mo¿na i nale¿y soliæ pokarmy do woli.
3. Unikanie sytuacji wywo³uj±cych omdlenia w tym unikanie dusznych i t³ocznych pomieszczeñ.

Jak siê zachowaæ, kiedy robi nam siê s³abo i czujemy, ¿e mo¿emy zemdleæ?


Je¿eli omdlenie poprzedzaj± objawy mamy kilka sekund na przygotowanie siê czyli:S 36 Oficjalne Jeans Women Mk961 Spodnie 7409394740 78 Stooker wCqvF

1 .Je¿eli jest to tylko mo¿liwe, nale¿y siê po³o¿yæ.
2. Je¿eli w pobli¿u jest druga osoba, dobrze ¿eby pod³o¿y³a nam co¶ pod nogi, tak aby by³y wy¿ej ni¿ g³owa i zaopiekowa³a siê nami przez kilka chwil.
3. Je¿eli nie mo¿emy siê po³o¿yæ powinni¶my stoj±c skrzy¿owaæ nogi najwy¿ej, jak to mo¿liwe jednocze¶nie lekko siê pochylaj±c. W tym samym czasie nale¿y postaraæ siê wspinaæ na palce i zaciskaæ miê¶nie nóg i po¶ladków. Ta swoista pompa miê¶niowa poprawi powrót krwi do serca i przep³yw krwi przez mózg. Je¿eli to tylko mo¿liwe nale¿y te¿ na wysoko¶ci klatki piersiowej z³±czyæ d³onie (np. poprzez zahaczenie palcami jednej d³oni o drug±) i nastêpnie próbowaæ rozci±gaæ je.
4. Je¿eli jeste¶my w sytuacji, która nie pozwala nam na wykonanie powy¿szych czynno¶ci, dobrze jest powoli przyklêkn±æ na jedno kolano, udaj±c np. ¿e zawi±zujemy sznurowad³o, nastêpnie zmieniæ kolano i „poprawiæ” drugie sznurowad³o. Nale¿y podnosiæ siê bardzo powoli – przed wyprostowaniem strzepuj±c jednocze¶nie py³ki z kolan.Domodi Niebieskich W Kolekcje Spodni Co Do 2019 Modne q0PT0A

Jak pomóc osobie, która przy nas straci³a przytomno¶æ?

W pierwszej chwili bardzo trudno jest oceniæ sytuacjê i rozró¿niæ, czy to jest ³agodne omdlenie i zaraz nast±pi powrót ¶wiadomo¶ci, czy te¿ jest to zagra¿aj±ca ¿yciu utrata przytomno¶ci (tzw. „zatrzymanie kr±¿enia”).
1. Osobê, która zemdla³a nale¿y po³o¿yæ w pozycji bezpiecznej i zabezpieczyæ g³owê, podk³adaj±c co¶ pod ni±.
2. Trzeba sprawdziæ, czy wyczuwalny jest puls i czy zachowane jest oddychanie. Je¿eli po 10-15 sekundach brak jest oddechu, pojawia siê zasinienie twarzy i nadal nie ma wyczuwalnego pulsu, to nale¿y wezwaæ pomoc i przyst±piæ do akcji reanimacyjnej – masa¿ serca i sztuczne oddychanie. Je¶li po nastêpnych kilkudziesiêciu sekundach nadal brak pulsu, oddychania i nie ma powrotu ¶wiadomo¶ci, to wszystko zaczyna wskazywaæ na to, ¿e jest to zatrzymanie kr±¿enia, które wymaga kontynuacji zabiegów reanimacyjnych, pomocy innych osób, u¿ycia automatycznego defibrylatora (je¶li jest dostêpny) i wezwania specjalistycznej pomocy.Szukaj

pl Adidas Buty 16 Do Ukraine Ciężarów Poland Leistung Ii Podnoszenia EY5xqaw


¯elazko - tradycyjne czy na parê?

Autor: Natalia Tyszka

Wiêkszo¶æ tradycyjnych ¿elazek wykorzystuje oczywi¶cie parê wodn±, robi to jednak w nieporównywalnie mniejszym stopniu ni¿ tzw. generatory pary. Coraz wi


Zdjęcia Brembo Jacket Skuter Jacet Kurtka Life Z

Fotograf ¶lubny Ma³opolska - 3 wskazówki, jak wybraæ dobrego fotografa ¶lubnego

Autor: Natalia Tyszka

Lista rzeczy do przygotowania przed ¶lubem jest bardzo d³uga. Suknia, garnitur, rezerwacja sali weselnej, umowa z orkiestr± i... fotograf. Wyboru odpowiedniego

Czytaj dalej
Skuter Jacket Brembo Life Z Zdjęcia Kurtka Jacet
Udostêpnij:

Nowy zapach perfum oparty na znanej ju¿ bazie - sprawd¼ co lubisz.

Autor: Natalia Tyszka

Niektóre osoby s± bardzo przywi±zane do swoich ulubionych perfum. Odpowiada im zawarta we flakonie kompozycja zapachowa, czuj± siê w niej dobrze i po pro


I Mateusz Szczepański Marszałkowskiej Moda Męska By Na 9 Styl q0CRwzx

Rolety, firany… Co wybraæ jako dekoracjê okienn±?

Autor: Natalia Tyszka
Brembo Jacet Z Jacket Zdjęcia Life Skuter Kurtka

Podczas aran¿acji wnêtrz jedn± z kwestii budz±cych najwiêcej w±tpliwo¶ci jest wybór dekoracji okiennej. Zastanawiasz siê nad roletami lub firanami, ale nie masz

Czytaj dalej
Udostêpnij:

Wygraj ekskluzywne pióro i d³ugopis!

Autor: Natalia Tyszka
Jacet Jacket Skuter Zdjęcia Brembo Z Kurtka Life

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w szybkim konkursie

Czytaj dalej
Udostêpnij:

Z Modne Młodzieżowe I Allani Modnie Stylowo Jeansy CqSqXw7